Månedlige arkiver: juni 2015

Hva er kvalitet i SFO?

Kvalitet i barns fritid, hva kan det være? 

image

Trondheims 41 ulike SFOer har valgt fokus på å løfte hverandre gjennom det tette samarbeidet Trondheim har mellom SFOene. Felleskultur, gi ansatte status og ta vare på de personlige ressursene kommunens ansatte har, mulighetene som finnes i den enkelte barnegruppe og i det enkelte nærmiljø. Dette er viktig for kvaliteten i SFO Trondheim.image

Kvalitetsmeldingen ble lansert med brask og bram på den nasjonale SFO-konferansen i Oslo november 2014. Konferansen er i regi av Nettverket! for SFO. Terje Wiik og Ivar Haug valgte å åpne konferansen med å løfte frem Trondheims kvalitetsmeldingen «Gi meg en sjanse til å skinne»  som eksemplet de syns alle andre kommuner i Norge bør se til.

image

Tittelen på SFO Trondheims kvalitetsmelding er hentet fra Eilif Olsen dikt med samme navn. Det diktet har SFO Trondheim gjort til vårt.

SFO skal ha fokus på å gi alle barn sjansen til å skinne hver dag, og den skal endelig gi de ansatte i SFO sjansen til å skinne gjennom å synliggjøre den fantastiske jobben som gjøres i byens 41 ulike SFOer.

Ulik personalgruppe, barnegruppe og muligheter i den enkelte skoles nærmiljø gir muligheter til å utvikle ulike SFO tilbud med hver sin verdi. Men felleskulturen dyrkes gjennom tett samarbeid mellom enhetene og felles fokus på våre satsningsområder Hele barnet hele dagen, barns medvirkning og relasjonskompetanse. Og, over disse satsningsområdene er vi i Trondheim enig om at frileken må prioriteres høyt.

image

Kvalitetsmeldingen er skrevet av referansegruppens medlemmer fra hver av de 4 bydelene: Geir Gundersen (Lerkendal), Kristin Nilsen (Syd), Linda Eggen Rønning (Midtbyen) og Stian Rossvoll (Østbyen) i samarbeid med meg. Den var ute til høring i SFO-ledernettverkene flere ganger, for å sikre at alle kjenner seg igjen i innholdet. Vi har hatt et tett samarbeid med oppvekstdirektør Gunn Røsstad. Arbeidet med melding pågikk 2013-2014.

image

Kommunerevisjonsrapporten 2012 viser at hele 61 % av ansatte i SFO Trondheim har relevant utdanning. I SFO jobber mange førskolelærere, lærere, vernepleiere, barnevernspedagoger, barne og ungdomsarbeidere og mange med relevant faglig utdanning innen feks musikk, drama, dans, idrett mm.

image

Astrid Lindgren har sagt mye klokt, også noe om hvor viktig leken er i alles liv. Mulighetene som finnes i barnas egeninitierte aktivitet må verdsettes og ikke organiseres bort. Maria Øksnes forskning om barns lek i SFO viser blandt annet hvordan barns aller største ønske for SFO er å få leke med vennen sin. Vår oppgave som voksne er å sikre at alle barn får muligheten til å knytte vennskap med andre barn.

image

Aristoteles fremhevet at aktivitet for aktivitetens skyld gir oss mennesker mening i livet vårt. Alt kan ikke, og skal ikke måles. SFO er en av få arenaer hvor barn i alderen 6-9/10 år kan leke på tvers av alder og kjønn. At den raskest økende gruppen innen organiserte aktiviteter er barn i barnehagealder, er noe vi voksne må være oppmerksom på og ha et bevisst forhold til.

Knut Løndal, første amanuensis ved Høyskolen i Oslo har forsket på barns aktivitetsnivå i SFO. Hans resultater viser at 92% av alle barn oppnår høyere puls i frilek ute i SFO, enn i voksen organiserte aktiviteter. Voksne i SFO må sikre at alle barn får den samme muligheten til å delta i aktivitet. Når vi i tillegg vet at en gjennomsnittlig norsk ungdom brukte 5 t pr.uke foran skjerm i 2006, mot 45 timer pr uke i 2015 (utenom skjermbruk på skole), er det grunn til å være oppmerksom på hva barns frie tid brukes til.

image

Et engelsk langtidsstudium om divergent tenkning (beskrevet i boka «Great point and beyond») viser at 98% av alle 6 åringer skårer på geninivå når det gjelder divergent tenkning (evnen vår til å bruke kreativiteten vår til å forestille oss mange løsninger). Geninivå=200 ulike løsninger. Samme 1400 barn ble testet igjen i en alder av 10 år og da skårer 50% på geninivå. En gjennomsnitlig voksen klarer 10-15 ulike løsninger.

Undersøkelsen viser at alle barn har denne evnen, men at vi mister den etterhvert. En ting alle 6 åringer har felles er lekerfaring i større eller mindre grad. Bildet er hentet fra dusjen min, der min 6 åring har bearbeidet dagens barnehagedag gjennom å leke samlingsstund.  Hun har sunget, trøstet , løst konflikter mellom disse personlighetene, som du kanskje ser som shampooflasker? Vel, så feil kan du ta.

Vårt samfunn trenger voksne som evner å se mange løsninger på ulike utfordringer i næringsliv og samfunnsliv, og derfor må vi ivareta barns genuine evne lengst mulig. Ungt entreprenørskap fremhever at for å skape en bærekraftig foretningside`trengs det minst 1000 ulike forslag på ideer.

image

Satsningsområde nr 1 handler om hvordan vi best mulig ivaretar hele barnet gjennom hele dagen. Det handler om godt samarbeid, å se den enkeltes behov og å støtte barns selvstendighetstrening i løpet av SFO-tiden sin. I Trondheim er vi heldig som har mange dyktige samarbeidspartnere felles for hele byen, og ulike muligheter for samarbeid i nærmiljøene.

image

Satsningsområde 2 er barns medvirkning. Det at barn får oppleve demokratiseringsprosesser i praksis, at min stemme er like viktig som din, er utrolig viktig. Dette satsningsområdet ble ekstra viktig etter 22.juli 2011. For å få til barns medvirkning trenger vi bevisste voksne som gir barn muligheten til å påvirke, arrangere for andre, hevde sin mening og å bidra i fellesskapet.

image

Satsningsområde 3 er det området flest SFOer etterspør kompetansekurs i. Alle barn trenger en Alfred, og alle voksne som jobber i SFO Trondheim må reflektere jevnlig rundt sin voksenrolle i møte med barna. I kvalitetsmeldingen er det beskrevet hvilke ulike verktøy som brukes i våre SFOer, og jeg pleier her å vise til noen eksempler på praksis fra Ila SFO.

image

Observasjonsskjema brukes for å øve voksnes blikk i frileken. Hvordan har barna i ansvarsgruppa til den enkelte voksne det i leken for tiden? Hvordan kan vi støtte alle barna enda bedre? Vi har veiledning med alle miljøarbeidere ved Ila SFO hver 14.dag, og observasjoner brukes som veiledningsverktøy

image

Ved Ila SFO har vi utarbeidet en oversikt over hvordan vi jobber med de ulike satsningsområdene i Trondheim. For å bevisstgjøre oss selv, og for å synliggjøre praksisen vår og tankene bak. Over ser du et eksempel fra Ilas arbeid med barns medvirkning.

image

I kvalitetsmeldingen finnes beskrivelser og eksempler på gode pedagogiske verktøy som er i bruk i SFO Trondheim. Alt tatt med for å inspirere til videre utvikling.

image

En dag i året samles alle rektorene og SFO-lederne i Trondheim kommune til en felles fagdag med fokus på SFO. Bildet over viser årets plakat til fagdagen 17.april. Høyt faglig fokus og inspirasjon til utvikling av den enkelte SFO, er hovedmålet med disse fagdagene.

image

SFO er en viktig arena for å se og anerkjenne barns ulikheter, og alle barn trenger voksne som innehar kompetanse som får ut det beste i den enkelte. Vi bruker mye tid og ressurser på å styrke de voksne i jobben sin, og det gjør vi for at de skal oppleve at de behersker de utfordringene de står overfor i hverdagen, og for at de skal bli i jobben. I Trondheim har vi en stor andel ansatte med lang fartstid i SFO. Vi har også 61% ansatte med relevant utdanning. Det er en veldig høy andel, på nasjonalt nivå helt eksepsjonelt høy andel. Folk trives i SFO Trondheim!

image

I Trondheim samarbeider Olavsfestdagene med alle SFOene om SFO-barnas Olavsfestdag siste uke i juli. Fjorårets kunstprosjekt var todelt, og foregikk i løpet av vårhalvåret.

Sangen Rettferdighet av Rasmus Rohde ble til etter filosofiske samtaler i alle SFOene der tema var rettferdighet. I tillegg ble det laget tusenvis av små figurer som tilsammen utgjorde kunstverket «FOLK»-

Barn i 2015 er en helt annen markedsvare enn for 15-20 år siden. Den raskest økende gruppen organiserte barn er barn fra 5 års alder og ned. Organiserte aktiviteter er bra, men vi voksne må holde hodet kaldt og ivareta alle barns behov for å leke og å kunne velge innhold i sin egen frie tid. Døgnet er kort, timene til uorganisert aktivitet for aktivitetens egen skyld får mindre og mindre plass. Og det får konsekvenser. Som med alt annet i livet: øvelse gjør mester. Så også med sosiale samspill og lek. Og lek gir grunnleggende kompetanse og ferdigheter som er grunnleggende del av dannelsen vår. Men leken må prioriteres både i tid og rom. SFO er en av de viktige arenaene barn har mulighet til å oppleve vennskap og all magien som oppstår mellom venner. Men da må ikke vi voksne organisere tiden deres ihjel.

Jeg tror vi oppnår mye gjennom tett samarbeid på tvers av byen. Gjennom å synliggjøre og å framsnakke SFO økes yrkesstoltheten. Det er en viktig arena for mange barn og familier, en arena vi i Trondheim er opptatt av skal gi tilbud som alle med SFO-plass har mulighet til å delta i (gratisprinsippet når det gjelder aktivitetstilbud i SFO-tiden). Vår forse er at vi ser til hverandres gode eksempler, løfter i flokk og lærer av hverandre.

Mitt store ønske for fremtiden er at vi voksne har et høyt bevissthetsnivå når det gjelder hva som er verdien i små barns liv. Hurra for leken for lekens skyld, for gode aktivitetstilbud i samarbeid med lag og organisasjoner, og ikke minst den enkeltes mulighet til å påvirke egen frie tid og å gjøre selvstendige valg.

 Kvalitetsmelding for SFO «Gi meg en sjanse til å skinne».