Alle innlegg av Ingunn Elder

Om Ingunn Elder

Ingunn Elder Fagleder ved Ila skole, prosjektleder Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim kommune Utdannet førskolelærer med tillegg i sos.ped. Utdannet Utviklingsagent (prosjektledelse med vekt på medvirkning, basert på Kaospilotutdannelsen og Urkraft)

Hva er kvalitet i SFO?

Kvalitet i barns fritid, hva kan det være? 

image

Trondheims 41 ulike SFOer har valgt fokus på å løfte hverandre gjennom det tette samarbeidet Trondheim har mellom SFOene. Felleskultur, gi ansatte status og ta vare på de personlige ressursene kommunens ansatte har, mulighetene som finnes i den enkelte barnegruppe og i det enkelte nærmiljø. Dette er viktig for kvaliteten i SFO Trondheim.image

Kvalitetsmeldingen ble lansert med brask og bram på den nasjonale SFO-konferansen i Oslo november 2014. Konferansen er i regi av Nettverket! for SFO. Terje Wiik og Ivar Haug valgte å åpne konferansen med å løfte frem Trondheims kvalitetsmeldingen «Gi meg en sjanse til å skinne»  som eksemplet de syns alle andre kommuner i Norge bør se til.

image

Tittelen på SFO Trondheims kvalitetsmelding er hentet fra Eilif Olsen dikt med samme navn. Det diktet har SFO Trondheim gjort til vårt.

SFO skal ha fokus på å gi alle barn sjansen til å skinne hver dag, og den skal endelig gi de ansatte i SFO sjansen til å skinne gjennom å synliggjøre den fantastiske jobben som gjøres i byens 41 ulike SFOer.

Ulik personalgruppe, barnegruppe og muligheter i den enkelte skoles nærmiljø gir muligheter til å utvikle ulike SFO tilbud med hver sin verdi. Men felleskulturen dyrkes gjennom tett samarbeid mellom enhetene og felles fokus på våre satsningsområder Hele barnet hele dagen, barns medvirkning og relasjonskompetanse. Og, over disse satsningsområdene er vi i Trondheim enig om at frileken må prioriteres høyt.

image

Kvalitetsmeldingen er skrevet av referansegruppens medlemmer fra hver av de 4 bydelene: Geir Gundersen (Lerkendal), Kristin Nilsen (Syd), Linda Eggen Rønning (Midtbyen) og Stian Rossvoll (Østbyen) i samarbeid med meg. Den var ute til høring i SFO-ledernettverkene flere ganger, for å sikre at alle kjenner seg igjen i innholdet. Vi har hatt et tett samarbeid med oppvekstdirektør Gunn Røsstad. Arbeidet med melding pågikk 2013-2014.

image

Kommunerevisjonsrapporten 2012 viser at hele 61 % av ansatte i SFO Trondheim har relevant utdanning. I SFO jobber mange førskolelærere, lærere, vernepleiere, barnevernspedagoger, barne og ungdomsarbeidere og mange med relevant faglig utdanning innen feks musikk, drama, dans, idrett mm.

image

Astrid Lindgren har sagt mye klokt, også noe om hvor viktig leken er i alles liv. Mulighetene som finnes i barnas egeninitierte aktivitet må verdsettes og ikke organiseres bort. Maria Øksnes forskning om barns lek i SFO viser blandt annet hvordan barns aller største ønske for SFO er å få leke med vennen sin. Vår oppgave som voksne er å sikre at alle barn får muligheten til å knytte vennskap med andre barn.

image

Aristoteles fremhevet at aktivitet for aktivitetens skyld gir oss mennesker mening i livet vårt. Alt kan ikke, og skal ikke måles. SFO er en av få arenaer hvor barn i alderen 6-9/10 år kan leke på tvers av alder og kjønn. At den raskest økende gruppen innen organiserte aktiviteter er barn i barnehagealder, er noe vi voksne må være oppmerksom på og ha et bevisst forhold til.

Knut Løndal, første amanuensis ved Høyskolen i Oslo har forsket på barns aktivitetsnivå i SFO. Hans resultater viser at 92% av alle barn oppnår høyere puls i frilek ute i SFO, enn i voksen organiserte aktiviteter. Voksne i SFO må sikre at alle barn får den samme muligheten til å delta i aktivitet. Når vi i tillegg vet at en gjennomsnittlig norsk ungdom brukte 5 t pr.uke foran skjerm i 2006, mot 45 timer pr uke i 2015 (utenom skjermbruk på skole), er det grunn til å være oppmerksom på hva barns frie tid brukes til.

image

Et engelsk langtidsstudium om divergent tenkning (beskrevet i boka «Great point and beyond») viser at 98% av alle 6 åringer skårer på geninivå når det gjelder divergent tenkning (evnen vår til å bruke kreativiteten vår til å forestille oss mange løsninger). Geninivå=200 ulike løsninger. Samme 1400 barn ble testet igjen i en alder av 10 år og da skårer 50% på geninivå. En gjennomsnitlig voksen klarer 10-15 ulike løsninger.

Undersøkelsen viser at alle barn har denne evnen, men at vi mister den etterhvert. En ting alle 6 åringer har felles er lekerfaring i større eller mindre grad. Bildet er hentet fra dusjen min, der min 6 åring har bearbeidet dagens barnehagedag gjennom å leke samlingsstund.  Hun har sunget, trøstet , løst konflikter mellom disse personlighetene, som du kanskje ser som shampooflasker? Vel, så feil kan du ta.

Vårt samfunn trenger voksne som evner å se mange løsninger på ulike utfordringer i næringsliv og samfunnsliv, og derfor må vi ivareta barns genuine evne lengst mulig. Ungt entreprenørskap fremhever at for å skape en bærekraftig foretningside`trengs det minst 1000 ulike forslag på ideer.

image

Satsningsområde nr 1 handler om hvordan vi best mulig ivaretar hele barnet gjennom hele dagen. Det handler om godt samarbeid, å se den enkeltes behov og å støtte barns selvstendighetstrening i løpet av SFO-tiden sin. I Trondheim er vi heldig som har mange dyktige samarbeidspartnere felles for hele byen, og ulike muligheter for samarbeid i nærmiljøene.

image

Satsningsområde 2 er barns medvirkning. Det at barn får oppleve demokratiseringsprosesser i praksis, at min stemme er like viktig som din, er utrolig viktig. Dette satsningsområdet ble ekstra viktig etter 22.juli 2011. For å få til barns medvirkning trenger vi bevisste voksne som gir barn muligheten til å påvirke, arrangere for andre, hevde sin mening og å bidra i fellesskapet.

image

Satsningsområde 3 er det området flest SFOer etterspør kompetansekurs i. Alle barn trenger en Alfred, og alle voksne som jobber i SFO Trondheim må reflektere jevnlig rundt sin voksenrolle i møte med barna. I kvalitetsmeldingen er det beskrevet hvilke ulike verktøy som brukes i våre SFOer, og jeg pleier her å vise til noen eksempler på praksis fra Ila SFO.

image

Observasjonsskjema brukes for å øve voksnes blikk i frileken. Hvordan har barna i ansvarsgruppa til den enkelte voksne det i leken for tiden? Hvordan kan vi støtte alle barna enda bedre? Vi har veiledning med alle miljøarbeidere ved Ila SFO hver 14.dag, og observasjoner brukes som veiledningsverktøy

image

Ved Ila SFO har vi utarbeidet en oversikt over hvordan vi jobber med de ulike satsningsområdene i Trondheim. For å bevisstgjøre oss selv, og for å synliggjøre praksisen vår og tankene bak. Over ser du et eksempel fra Ilas arbeid med barns medvirkning.

image

I kvalitetsmeldingen finnes beskrivelser og eksempler på gode pedagogiske verktøy som er i bruk i SFO Trondheim. Alt tatt med for å inspirere til videre utvikling.

image

En dag i året samles alle rektorene og SFO-lederne i Trondheim kommune til en felles fagdag med fokus på SFO. Bildet over viser årets plakat til fagdagen 17.april. Høyt faglig fokus og inspirasjon til utvikling av den enkelte SFO, er hovedmålet med disse fagdagene.

image

SFO er en viktig arena for å se og anerkjenne barns ulikheter, og alle barn trenger voksne som innehar kompetanse som får ut det beste i den enkelte. Vi bruker mye tid og ressurser på å styrke de voksne i jobben sin, og det gjør vi for at de skal oppleve at de behersker de utfordringene de står overfor i hverdagen, og for at de skal bli i jobben. I Trondheim har vi en stor andel ansatte med lang fartstid i SFO. Vi har også 61% ansatte med relevant utdanning. Det er en veldig høy andel, på nasjonalt nivå helt eksepsjonelt høy andel. Folk trives i SFO Trondheim!

image

I Trondheim samarbeider Olavsfestdagene med alle SFOene om SFO-barnas Olavsfestdag siste uke i juli. Fjorårets kunstprosjekt var todelt, og foregikk i løpet av vårhalvåret.

Sangen Rettferdighet av Rasmus Rohde ble til etter filosofiske samtaler i alle SFOene der tema var rettferdighet. I tillegg ble det laget tusenvis av små figurer som tilsammen utgjorde kunstverket «FOLK»-

Barn i 2015 er en helt annen markedsvare enn for 15-20 år siden. Den raskest økende gruppen organiserte barn er barn fra 5 års alder og ned. Organiserte aktiviteter er bra, men vi voksne må holde hodet kaldt og ivareta alle barns behov for å leke og å kunne velge innhold i sin egen frie tid. Døgnet er kort, timene til uorganisert aktivitet for aktivitetens egen skyld får mindre og mindre plass. Og det får konsekvenser. Som med alt annet i livet: øvelse gjør mester. Så også med sosiale samspill og lek. Og lek gir grunnleggende kompetanse og ferdigheter som er grunnleggende del av dannelsen vår. Men leken må prioriteres både i tid og rom. SFO er en av de viktige arenaene barn har mulighet til å oppleve vennskap og all magien som oppstår mellom venner. Men da må ikke vi voksne organisere tiden deres ihjel.

Jeg tror vi oppnår mye gjennom tett samarbeid på tvers av byen. Gjennom å synliggjøre og å framsnakke SFO økes yrkesstoltheten. Det er en viktig arena for mange barn og familier, en arena vi i Trondheim er opptatt av skal gi tilbud som alle med SFO-plass har mulighet til å delta i (gratisprinsippet når det gjelder aktivitetstilbud i SFO-tiden). Vår forse er at vi ser til hverandres gode eksempler, løfter i flokk og lærer av hverandre.

Mitt store ønske for fremtiden er at vi voksne har et høyt bevissthetsnivå når det gjelder hva som er verdien i små barns liv. Hurra for leken for lekens skyld, for gode aktivitetstilbud i samarbeid med lag og organisasjoner, og ikke minst den enkeltes mulighet til å påvirke egen frie tid og å gjøre selvstendige valg.

 Kvalitetsmelding for SFO «Gi meg en sjanse til å skinne».

 

«Glimtet i øyet, er lyset i vinduet som forteller at hjertet er hjemme»

Fagdag 17. april-kopi3

Jeg elsker dette sitatet, og i dag ble det gjennoppdaget da psykolog Trond Haukedal brukte det i sitt fremlegg under fagdagen for rektorer og SFO-ledere i Trondheim kommune. I år samlet fagdagen 106 deltakere fra 36 av 41 skoler i kommunen.

Hovedinnlederne i år var Trond Haukedal og Helge Gudmundsen. Begge holdt engasjerte og underholdene innlegg, som berørte oss som var til stede.

TH

Trond Haukedal sier det så godt: «Det er ikke lykke som fører til takknemlighet, det er takknemlighet som fører til lykke». Tronds budskap er at alle mennesker har den samme verdi, og at selvmedfølelse er den viktigste egenskapen vi kan styrke i våre barn så selvfølelsen står støtt og de har tro på seg selv hver dag. Det å oppleve at hver og en av oss er likt av andre, gir oss styrke til å like oss selv. Det igjen gjør oss robuste og i bedre i stand til å stå i det livet vi skal leve. Vi som jobber med barn trenger å minne oss selv på at det er gjennom positivt ressursfokus vi løfter barn og gir hver og en styrke og selvfølelse, så de kan takle livet sitt i fellesskapet. Faglig tror vi på det Trond forteller oss om høysensitive barn. Gjennom humor løfter han tunge tema og hjelper oss så vi forstår og reflekterer bedre rundt hvem vi selv er i den jobben vi gjør i skole og SFO hver dag.

plansje

Helge Gudmundsen, leder av Flatås lions i 19 år, er menneskeverd utøvd i praksis! Når han forteller oss sin filosofi om at det viktigste ikke er prestasjonene, men den enkeltes opplevelse av mestring utfra sitt ståsted, er det vanskelig å holde tårene tilbake. Han trener en mangfoldig gruppe barn og unge med ulike diagnoser. Men ingen mennesker er en diagnose, vi er alle så utrolig forskjellig, og sammen med trener Helge er det en plass for alle typer. Jeg heier på Flatås lionsspiller Mario (eller super-Mario som han selv velger å kalle seg), Martin som poserte så fantastisk balansert og med en iver i spillestilen sin som topper proffene, autistiske Torgrim og alle de andre fantastiske fotballtalentene i dette helt spesielle laget som driter i resultatet så lenge alle er med! Jeg er utrolig takknemlig for at det finnes fotballtrenere som er så kloke som Gudmundsen og som syns det er viktig at vi andre hører hans fortellinger.  HURRA!!!

publikum

Takker Ungt entreprenørskap og den fysiske skolesekken for spennende tilbud til alle skoler og SFOer i Trondheim,- helt gratis!! Vi er heldige som har så gode fagmiljø vi kan samarbeide med!

For egen del var det også stas å endelig kunne legge frem «Gi meg en sjanse til å skinne», og å få oppleve den smittende entusiasmen disse 106 viktige og kloke voksne skaper hver dag i SFO Trondheim. Oppvekstkomiteen har bedt om å høre mitt syn på hva kvalitet i SFO er, og det skal de få.

De skal få høre om den fantastiske samarbeidskulturen som er bygget opp gjennom flere tiår i Trondheim, om rektorenes vilje og ønske om å satse på kvalitet i SFO, om hva som ligger bak satsingsområdene Hele barnet hele dagen, Barns medvirkning og Relasjonskompetanse, om hvorfor SFO-lederne og rektorene i Trondheim vil sloss for frilekens viktige plass i barns liv, om høyt utdanningsnivå i SFO Trondheim, om alle SFO-barnas Olavsfestdag og om alt det andre jeg klarer å presse inn i min tilmålte tid i møte med de som bestemmer fremtiden til SFO-barna.

 Kvalitetsmelding for SFO «Gi meg en sjanse til å skinne».

Trondheimsmodellen verdsetter enhetenes ulikheter og muligheter i barnegruppa, personalgruppa, nærmiljøet,- og vi skaper utvikling sammen og på tvers av bydelene. Stolt og glad skal jeg forhåpentligvis påvirke, så politikerne våre føler stolthet over det fantastisk gode og vel gjennomtenkte arbeidet som utøves i SFO-Trondheim hver dag. Målet må være at de ser SFO-skatten og forstår verdien. Hvis de gjør det er jeg sikker på at de også sprer det gode budskapet ut sammen med oss som står i feltet hver dag!

 

«Gi meg en sjanse til å skinne» lagt frem for styret i Utdanningsforbundet

Minefri-vei-web

Den fineste takken jeg har fått!

Å få muligheten til å fremsnakke SFO i Trondheim kommune er alltid stas. Men jeg må innrømme at å engasjere styret i Utdanningsforbundet i temaet hvorfor alle barn er avhengig av at voksne gir frileken plass og tid i barnas skoleliv, ga meg et løft en helt vanlig torsdag. Jeg møtte et fulltallig styre, som lot seg rive med og reflektere over hvilke verdier vi ønsker skal prege kvaliteten i SFO og skole.  Lærere og representantene fra SFO og barnehage jublet over Trondheims fokus på å gi alle barn rom for lek på barnas premisser, godt støttet av relasjonskloke voksne som støtter og hjelper alle barn inn i lekens fantastiske verden. Lek gir barna unike muligheter til å øve sin relasjonskompetanse, utvikle sin kreativitet og øve alle barns geninivå av divergent tenkning, takle motgang, føle mestring, oppleve fellesskap, øve på konflikthåndtering, å gi og å ta, være en venn og å få være et barn med mye mer.

Som takk fikk jeg 10 meter mineryddet skolevei,- den fineste takken jeg har fått!

Under her finner du linken til kvalitetsmeldingen:

 Kvalitetsmelding for SFO «Gi meg en sjanse til å skinne».

Besøk ved Vejlebro skole og SFO

IMG_2801web

Inkludering fordrer involvering og inspirasjon

Danmark kan fritidspedagogikk, og etter skolereformen i 2013 er det spennende å følge dansk utvikling og samkjøring av skole og fritid. 12.mars besøkte Charlottenlund barneskole i Trondheim Vejlebro skole i Ishøj kommune ved København, og jeg var så heldig å få lov til å delta.

IMG_1491web

Leder av SFO inspirerte med å vise hvor gjennomtenkt de er i alt de gjør av sosialpedagogisk arbeid i skole og SFO.

IMG_2800web

De 15 SFO-pedagogene (alle med 3,5 års pedagogisk høgskoleutdannelse) jobber målrettet mot at inkludering skjer gjennom involvering og inspirasjon gjennom hele dagen. Alt de gjør måles opp mot om det hjelper barnas individuelle utvikling.

Det jeg så var voksne som ga barna stor frihet til å velge lek eller å delta på organisert aktivitet. De voksne møtte hvert eneste barn med en varme og nærhet vi foreldre drømmer om at våre barn blir møtt med hver dag. Og de kjente alle de 175 barna i basen, selv om hver av dem var primærpedagog knyttet til en klasse i skoledelen av dagen. Mestere i smalltalk med hvert eneste barn. Jeg tenker voksnes relasjonskompetanse er det viktigste fasiliteringshjelpemiddel når vi øver på å bli enda bedre i møtet mellom mennesker. Og på denne skolen lot jeg meg imponere over voksnes møter med barna og oss besøkende.

SFO-pedagogene hadde tett oppfølging av kontakten med hjemmet, og konsentrerte seg om å jobbe sosialpedagogisk med hele klassen som del av undervisning. Kompetansen deres på barnas sosiale utvikling var høyt verdsatt og en viktig ressurs for alle barna ved skolen og i SFO ut 10.klasse.

IMG_1533web

De har løftet frem satsning på å utvikle barnas klokskap når det gjelder å være jeg-klok, menneske-klok, tall-klok, natur-klok, livs-klok, kropps-klok, musikk-klok, ord-klok og billed-klok.

IMG_1532web
Vejlebro skole ligger i en forstad til København, med en stor andel flerspråklige elever. SFO har fokus på barnas selvforvaltning, å gjøre barna istand til å erobre sitt eget liv gjennom medvirkning og selvstendighetsutvikling.

IMG_1499web

Voksne fasiliterer og er rollemodeller i alt de foretar, og igangsetter kun aktiviteter som har et sosialt mål.

Lekeapparater og aktiviteter innbyr til lek for to eller flere, og samspillsferdigheter ble løftet frem som skatten i barnas utvikling.

IMG_1511web

Med basis i teori som Vygotskys utviklingssoner, Howard Gardners mange intelligenser, Peter Langs teori om at det er umulig å ikke-kommunisere ble det tydelig vist en praksis som var gjennomsyret av god organisering og helhetstanker.

IMG_1526web

Jeg ble imponert av møtene mellom voksne og barn, inspirerende og inkluderende møblering, og felles systemtenkning på alle nivå.

Jeg opplevde at Vejlebro har en SFO med høyt faglig fokus. Pedagogene var opptatt av å tilføre barna verdier og aktiviteter de ikke får andre steder, og jeg opplevde voksne som ivaretok leken og ga alle en befriende og inkluderende hverdag. Herlig!

IMG_1506webPedagogene var opptatt av å følge barnas spor, noe som blandt mye annet ble eksemplifisert med barnas sneglerace. Barna hadde samlet en masse snegler, og brukt en hel dag til å lage racingbane og løp der alle sneglene ble heiet frem.

IMG_1546webPå tross av en konstruert lekeplass fri for natur og midt i en drabantby, ble jeg inspirert til å skape en SFO med vekt på utepedagogikk og frilek med voksne som har høy bevissthet på sin voksenrolle og relasjonskompetanse. Hvorfor ble jeg det? Tror denne SFO basen ivaretok hele barnet på en måte som jeg tidligere har opplevd i min nyutdannede tid som pedagog i friluftsbarnehage. Og de barna jeg ble kjent med da var de mest nysgjerrige, skapende og kreative barna jeg noen gang har jobbet med.

Jeg anbefaler et besøk til en spennende og proaktiv SFO i Danmark!

 

Idéutvikling og kurs i prosjektbeskrivelse Mausund

Mausundvær er et aktivt fiskevær  i øyrekka Halten-Sula. Her har viljen til å utvikle nye arbeidsplasser og tiltak som kan snu fraflytting, satt i gang mange spennende tankeprosesser i en kreativ befolkning.

Plakat Mausen feb 2015 bMitt frivillige bidrag i lokalmiljøet startet med gjennomføring av ståstedsanalyse (SWOT)i samarbeid med Utihavet-festivalen oktober 2014. November 2014 gjennomførte jeg kurs i ideùtvikling og prosjektbeskrivelse. Etterspørselen etter lignende kurs for flere foretak og prosjekter i Øyrekka, gjorde at jeg arrangerte gratisseminar med fokus på prosjektutvikling og markedsføring 14.februar 2015. På seminaret gjennomgikk jeg prosjektbeskrivelse og tips om hvor og hvordan søke støtte/midler til prosjekt. I tillegg bidro Rune Korshavn (it-grunder) med historie om motivasjon, Nils Heldal (tidligere radiosjef i NRK, mediasjef i RBK, i dag sjef for Pstereofestivalen i Trondheim) snakket om markedsføring og omdømmebygging, mens Mali Finborud Nøren (dokumentarfilmregissør) delte erfaringer fra sine mange filmprosjekt og ulike stadier i kreative prosesser.

http://www.froya.no/nyheter/yfolket_tar_grep_om_framtiden/